Vakmanschap
centraal Punt.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door MP bestratingen gevestigd te Heeswijk-Dinther hierna te noemen MP bestratingen.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van MP bestratingen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten , tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

2-3 Tenzij anders is overeengekomen is MP bestratingen gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen zijn stand te doen .

Artikel 3 Aanbiedingen

3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 Mondelinge aanbiedingen door MP bestratingen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend , tenzij deze door de Heer M. van den Akker zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van MP bestratingen binden de laatste niet, voor zover ze door MP bestratingen niet zijn bevestigd. Als medewerkers zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor MP bestratingen door zijn bevestiging.

5-2 Elke met MP bestratingen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat MP bestratingen van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken , zulks uitsluitend te zijner beoordeling . Opdrachtgever zal toestaan dat MP bestratingen zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten, e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door MP bestratingen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor MP bestratingen niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

5-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

6-1 MP bestratingen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen .

6-2 Eventuele toepasselijkheid van voren genoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van MP bestratingen onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden .

6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door MP bestratingen aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7-1 Op alle door MP bestratingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MP bestratingen.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van MP bestratingen en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden .

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handelingen is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van 5000,- euro onverminderd het recht van MP bestratingen om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding .

Artikel 8 Verplichtingen van MP bestratingen

8-1 MP bestratingen is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren en staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen.

8-2 MP bestratingen werkt volgens de geldende wet -en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de Branchecode. Daar waar de Branchecode afwijkt van deze Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

8-3 MP bestratingen verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van materialen, zodat de opdrachtgever zorg kan dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats van aflevering van de materialen.

8-4 MP bestratingen is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onjuistheden en tekortkomingen met betrekking tot de opgedragen werkzaamheden voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.

8-5 MP bestratingen dient hem toe te rekenen tekortkomingen in het werk binnen een redelijke termijn te herstellen.

8-6 MP bestratingen aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat MP bestratingen tijdig kan beschikken;
a) Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, goedkeuringen, zoals vergunningen , ontheffingen en beschikkingen, etc., zo nodig in overleg met MP bestratingen;
b) Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c) Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d) Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
e) Over tekeningen van de ligging van de kabels, buizen, leidingen in muren enzovoort;
f) Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2 De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig is.

9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan .

9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor MP bestratingen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht .

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten

10-1 In alle gevallen wordt door MP bestratingen onder " grond " of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging . Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop - of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van MP bestratingen, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn , waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden

11-1 Opdrachtgever machtigt MP bestratingen om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Betaling

12-1 MP bestratingen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van MP bestratingen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld is waarvan in ieder geval de wettelijke over door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

12-2 Betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur.

12-3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft MP bestratingen de bevoegdheid de nog uit te voeren werkzaamheden op te schorten.

12-4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en MP bestratingen zijn verplichtingen terzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de betaling op te schorten.

Artikel 13 Prijzen

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen .

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend .

13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ,tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 14 Gedeeltelijke levering

14-1 Elke gedeeltelijke levering , waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel " betaling".

Artikel 15 Emballage

15-1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet terug genomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van MP bestratingen.

Artikel 16 Materialen

16-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

16-2 MP bestratingen stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk - eventueel op overeengekomen monsters - of bij de eerste gelegenheid daarna , mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt . MP bestratingen is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen.

16-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daarvan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van MP bestratingen komen. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen wordt geacht te zijn goedgekeurd.

16-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door MP bestratingen tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan MP bestratingen toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening .

Artikel 17 Wijziging van de opdracht

17-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht .

17-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MP bestratingen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

17-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door MP bestratingen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 18 Meer-en minderwerk

18-1 Meer- of minderwerk wordt, behoudens spoedeisende omstandigheden, vooraf schriftelijk overeengekomen.

18-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering respectievelijk van MP bestratingen op de verrekening daarvan, indien en voor zover van andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

18-3 Door MP bestratingen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, zal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht .