Vakmanschap
centraal Punt.

MP bestratingen, gevestigd aan Jonker Speelmanstraat 21, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.mpbestratingen.nl,
Jonker Speelmanstraat 21
5473 CB Heeswijk Dinther.
0413-296316
dhr. M. van den Akker is de Functionaris Gegevensbescherming van MP bestratingen.
Hij is te bereiken via info@mpbestratingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MP bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam, Voor- en achternaam;
(bedrijfs)adresgegevens;
KvK-nummer en BSN-nummer;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MP bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
om goederen en diensten bij u af te leveren;
het afhandelen van uw betaling;
MP bestratingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
MP bestratingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:
Voor- en achternaam, Minimaal 2 jaar na laatste contact

Adresgegevens, Minimaal 2 jaar na laatste contact

Telefoonnummer,Minimaal 2 jaar na laatste contact

E-mailadres, Minimaal 2 jaar na laatste contact

Locatie voor uitvoeren werkzaamheden, Minimaal 2 jaar na laatste contact

Bankrekeningnummer,Minimaal 7 jaar na laatste contactvanwege fiscale bewaarplicht

BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting), Minimaal 7 jaar na laatste contactvanwege fiscale bewaarplicht

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, Minimaal 2 jaar na laatste contact

MP bestratingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

MP bestratingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MP bestratingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MP bestratingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mpbestratingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MP bestratingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MP bestratingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MP bestratingen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MP bestratingen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MP bestratingen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mpbestratingen.nl